Moderní technologie v polygrafii

Katedra polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice otevírá v roce 2024 XII. ročník licenčního studia

Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu, zabývají se obchodem s polygrafickými výrobky nebo jsou dodavateli materiálů pro polygrafický průmysl. Dvanáctý ročník dvousemestrálního studia bude probíhat od února 2024 do května 2025 formou distančního studia ve formě dvoudenních soustředění sedmkrát za semestr. Obsah licenčního studia je rozdělen do sedmi předmětových bloků přednášek, seminářů, praktických cvičení a exkurzí, ukončených písemnou klasifikovanou zkouškou. Ve druhém semestru studia student vypracuje písemnou závěrečnou práci na zadané téma, kterou u závěrečné zkoušky bude obhajovat.

Předmětové bloky licenčního studia:

  • Základy reprodukce obrazu – barva a barevné vidění, základy kolorimetrie, reprodukce barev v polygrafii, černobílá a barevná fotografie, základy správy barev
  • Příprava tisku, počítačové zpracování textu a obrazu, základy typografie
  • Polygrafické materiály – polymerní materiály používané v polygrafii, povrchové napětí pevných látek a kapalin, tiskové papíry, tiskové barvy, základy fotofyziky a fotochemie, UV a EB zářením vytvrzované tiskové barvy, migrace látek z tiskových barev a laků, speciální tiskové barvy, knihařské materiály
  • Tiskové techniky – ofsetový tisk, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, tamponový tisk, digitální tisk
  • Kvalita tisku a její hodnocení – reprodukce tónů, barev a detailů, parametry kvality tisku a jejich měření, ISO 12647
  • Zušlechťování a dokončování tiskovin – zušlechťování tiskovin lakováním, laminováním, pomocí prostorových efektů; čárové a plošné kódy; operace dokončování tiskovin – řezání, skládání, snášení, knižní vazby; dokončování speciální polygrafické produkce – tiskopisy, kalendáře, etikety, flexibilní obaly, kartonáž, ceniny; balení a přeprava produkce
  • Trendy vývoje polygrafického průmyslu – statistické výsledky a trendy vývoje polygrafického průmyslu, ekologie polygrafické výroby, řídicí a informační systémy v polygrafii, základní principy aplikace tiskových procesů v elektronice, tištěná elektronika, 3D-tisk (20 hodin)

Přednášky a praktické semináře se budou konat v učebně Katedry polygrafie a fotofyziky v Technologickém pavilonu Univerzity Pardubice v Doubravicích. Pro účastníky kurzu bude zajištěna možnost ubytování ve studentských kolejích univerzity a možnost zakoupení obědů ve studentské menze. Ubytování, stravování a cestovní náklady si účastníci licenčního studia budou hradit sami. Veškeré náklady, spojené s pořádáním licenčního studia, přípravou a tiskem studijních materiálů a technickým zabezpečením studia budou hrazeny z vložného, které bylo stanoveno ve výši 55 000 Kč. Vložné je osvobozeno od DPH a jeho uhrazení je nezbytnou podmínkou pro přijetí k licenčnímu studiu.

Další informace o studiu a formulář přihlášky jsou uveřejněny na stránkách Katedry polygrafie a fotofyziky na adrese https://fcht.upce.cz/fcht/kpf/licencnistudium.html. Kontaktní osobou k přijímání přihlášek ke studiu je Ing. Hana Holická, Ph.D., tel.: 466 038 067, fax: 466 038 031, e-mail: hana.holicka@upce.cz.

Přihlášku je možné zaslat mailem na adresu hana.holicka@upce.cz nebo poštou na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra polygrafie a fotofyziky, Ing. Hana Holická, Ph.D., Studentská 95, 532 10 Pardubice.