ZÁKLADY POLYGRAFIE 2024

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE ODDELENIE POLYGRAFIE A APLIKOVANEJ FOTOCHÉMIE
pripravuje podľa vysokoškolského zákona a zákona o ďalšom vzdelávaní jednosemestrálny kurz
akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

ZÁKLADY POLYGRAFIE 2024
(číslo potvrdenia o akreditácii: 0473/2024/34/1)

Kurz je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch.
Stručná osnova kurzu: Polygrafický produkčný proces, techniky tlače, polygra- fické výrobky, vývojové tendencie tlačiarenského a obalového priemyslu. Základy typografie, spracovanie textu. Farba v grafickej reprodukcii, základy kolorimetrie, denzitometrie a princípy systémov riadenej reprodukcie farieb (Color Management System – CMS). Svetelné zdroje a svetelné prvky v polygrafii. Grafická reprodukcia, spracovanie obrazu. Nátlačkovanie a certifikovaný nátlačok. Tlačové formy a ich príprava (technológie Computer to Plate – CTP). Výroba tlačových papierov, kartó- nov a lepeniek pre ofsetovú tlač a digitálne techniky tlače. Druhy tlačových papierov a ich vlastnosti. Fóliové plastové materiály. Degradovateľné a biodegradovateľné fólie. Tlačové farby, zloženie a vlastnosti. Princípy analógových (klasických) a digi- tálnych tlačových techník, riadenie a kontrola kvality tlače. Laky a lakovanie, lami- novanie. Knižné väzby. Potláčanie plastových materiálov flexotlačou a hĺbkotlačou. Multimédiá, tlačená elektronika a materiálová tlač. Priemysel 4.0 – automatizácia a robotizácia. Balenie potravín.
Účastníci kurzu získajú ako študijnú literatúru príručku Polygrafické minimum. Kurz bude ukončený záverečnými skúškami. Absolventi kurzu obdržia osved-
čenie o absolvovaní kurzu.
Kurz bude prebiehať v termíne apríl – jún 2024 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (pia- tok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod. Cena kurzu je 650,– €. Pri účasti minimálne štyroch zamestnancov z jednej organizácie poskytujeme zľavu 10 % na každého účastníka.
V prípade Vášho záujmu o kurz nám pošlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom do 20. 3. 2024.
Ďalšie informácie si vyžiadajte na adrese usporiadateľa kurzu: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPSP Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: 02/59 32 52 28, 02/59 32 52 24, 0904 89 91 08
E-mail: viera.jancovicova@stuba.sk, vladimir.dvonka@stuba.sk Internet: opaf.sk/zaklady-polygrafie-2024